REGULAMIN KONKURSU   

„Aktywny Nowy Rok z Vetfood”

REGULAMIN KONKURSU

„Aktywny Nowy Rok z Vetfood”

I DEFINICJE

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

Konkurs prowadzony pod nazwą „Aktywny Nowy Rok z Vetfood” na zasadach określonych w Regulaminie:

 1. Organizator – Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
 1. Sponsor - Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

II INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Aktywny Nowy Rok z Vetfood” jest Regis Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.

Konkurs „Aktywny Nowy Rok z Vetfood” jest organizowany w celu promocji marki  Vetfood  oraz produkowanych przez organizatora produktów dla zwierząt.  

Organizator oświadcza, że Konkurs jest organizowany własnymi zasobami i finansowany jest z jego środków własnych przeznaczonych na promocję i reklamę.

Wgląd w regulamin Konkursu Vetfood  „Aktywny Nowy Rok z Vetfood”  przez cały okres jego trwania będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku oraz na jego stronie internetowej www.vetfood.pl.

 1. Uczestnik przystępujących do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Regis Sp. z o.o. s siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a.

III UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

IV ZASADY ORGANIZACYJEN KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 1. zamieszanie na terytorium RP
 2. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
 3. Wykonanie zadania Konkursowego o którym mowa w punkcie 5, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Sponsora, w tym osoby pozostające w stosunku umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieł lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, Sponsorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osobami stanowiącymi Jury i członkowie ich najbliższych rodzin
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dołączenie i aktywny udział w wyzwaniu utworzonym przez Organizatora na platformie Endomondo.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
   

V ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 1. Należy dołączyć do publicznego wyzwania utworzonego przez Organizatora na platformie Endomondo oraz dedykowanego wydarzenia utworzonego na portalu Facebook:

http://www.endomondo.com/challenges/42025003

https://www.facebook.com/events/2379738449005437/

 

 1. Każdy uczestnik może zbierać kilometry, poprzez dozwolone aktywności, których odległości potwierdzane będą poprzez wyniki Endomondo (dozwolona aktywność: dostępna w wydarzeniu Endomondo, trening powinien się odbywać z włączoną opcją śledzenia treningu za pomocą GPS).
 2. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że konto, z którego przystąpił do konkursu przynależy do niego, a wszelkie aktywności rejestrowane za pomocą owego konta są Uczestnika.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu godzi się na udostępnianie swoich aktywności zarejestrowanych za pomocą aplikacji Endomondo.

Zgłoszenie do Konkursu nie może:

 1. Być antyreklamą ani naruszać dobrego imienia Organizatora, Sponsora;
 2. Zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych;
 3. Naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu portalu Facebook, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,
 4. Dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,
 5. Mieć charakter komunikatu bądź ogłoszenia,
 6. Mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy promować przemoc, etc.,
 7. Naruszać zasady uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora, Sponsora.
   
 1. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się tego typu praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie konkursowe.
   
 2. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów.
   
 3. Jury ma prawo dyskwalifikować odpowiedzi konkursowe nie odpowiadające tematowi zadania konkursowego lub niespełanijących innych  warunków Konkursu.

VI HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 11.01.2020, godziny 10:00 do 11.02.2020, godziny 11:00.
 2. Przespacerowane kilometry, które zostaną dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej  11 lutego 2020r do godziny 1600.

 

VII ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcę konkursu wyłania się na podstawie przespacerowanych kilometrów, spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe w okresie trwania Konkursu.
   
 2. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do konkursu nie spełnia któregoś z warunków określonych w Regulaminie, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu, tracąc tym samym prawo do nagród konkursowych.
   

Zwycięzcą konkursu zostaną trzy osoby , które w czasie trwania konkursu przejdą najwięcej kilometrów wraz ze swoimi zwierzakami.  Zwycięzca nie zostanie wybrany w sposób losowy.  

Każdy ze zwycięzców otrzyma :

- Voucher na zakup dowolnych produktów marki Vetfood

Zawiadomienie o wygranej w Konkursie następuje poprzez dodanie w wydarzeniu konkursowym dedykowanego posta z informacją o Zwycięzcy, z oznaczeniem profilu.

Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje się w 100% na podstawie wyników uzyskanych w wyzwaniu Endomondo. Decyzja w przedmiocie wyboru jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich Uczestników.

 

VIII NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są vouchery na zakup produktów w sklepie marki Vetfood na https://www.sklep.vetfood.pl/sklep/

I miejsce to voucher na zakupy o  wartości 400 zł brutto

II miejsce to voucher o wartości 300 zł brutto

III miejsce to voucher o wartości 200 zł brutto

Wartość voucheru musi być wydatkowana jednorazowo. Cennik dostępny jest na stronie sklepu marki: https://www.sklep.vetfood.pl/sklep/

2. Zwycięzca otrzyma również premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej  11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

3. Organizator obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia przez niego ww. obowiązków.

4.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.

 

 IX SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w adres.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

XI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego w terminie Dział Marketingu Regis sp. z o.o. od 10 stycznia 2020 r. do 8 lutego 2020r., adres: Ul. W.Sławka 3A, 30-633 Kraków. Z dopiskiem na kopercie „Aktywny Nowy Rok z Vetfood”

Przy ocenie zachowania przez osobę składającą reklamację terminu, o którym mowa w pkt. VIII decyduje data stempla pocztowego listu poleconego zawierającego reklamację. Reklamacje dotyczące Konkursu  będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.