REGULAMIN KONKURSU VETFOOD    

„ PIES POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”.

REGULAMIN KONKURSU

 „Pies – pomocnik Świętego Mikołaja”

I DEFINICJE

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Konkurs prowadzony pod nazwą  „Pies – pomocnik Świętego Mikołaja”  na zasadach określonych w Regulaminie;
 1. Organizator – Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
 1. Sponsor - Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

II INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Pies – pomocnik Świętego Mikołaja”   jest Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
 2. Konkurs „Pies – pomocnik Świętego Mikołaja” Jest organizowany w celu promocji marki  Vetfood  oraz produkowanych przez organizatora produktów dla zwierząt.  
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs jest organizowany własnymi zasobami i finansowany jest z jego środków własnych przeznaczonych na promocję i reklamę. Wgląd w regulamin Konkursu Vetfood „Pies – pomocnik Świętego Mikołaja” przez cały okres jego trwania będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku oraz na jego stronie internetowej vetfood.pl.
 4. Uczestnik przystępujących do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Regis Sp. z o.o. s siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a.

III UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

IV ZASADY ORGANIZACYJEN KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 1. zamieszanie na terytorium RP
 2. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
 3. Wykonanie zadania Konkursowego o którym mowa w punkcie 4, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Sponsora, w tym osoby pozostające w stosunku umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieł lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, Sponsorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osobami stanowiącymi Jury i członkowie ich najbliższych rodzin
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym przez Organizatora
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne
   

V ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 1. Udostępnić post konkursowy na swojej osi czasu FB z oznaczeniem profilu @Vetfood_official
 1. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jedną odpowiedź konkursową.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysłania go na Konkurs.

 

Zgłoszenie do Konkursu nie może:

 1. Być antyreklamą ani naruszać dobrego imienia Organizatora, Sponsora;
 2. Zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych;
 3. Naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu portalu Facebook, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,
 4. Dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,
 5. Mieć charakter komunikatu bądź ogłoszenia,
 6. Mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy promować przemoc, ect.,
 7. Naruszać zasady uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora, Sponsora.
   
 1. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się tego typu praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie konkursowe.
   
 2. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów.
   
 3. Jury ma prawo dyskwalifikować odpowiedzi konkursowe nie odpowiadające tematowi zadania konkursowego lub niespełanijących innych  warunków Konkursu.

VI HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 12 grudnia 2019 roku do 16 grudnia 2019 roku. .
 2. Zgłoszenia konkursowe, które napłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej  18 grudnia 2019r do godziny 1600.

 

VII ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcę konkursu wybiera Jury , spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe w okresie trwania Konkursu.
   
 2. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do konkursu nie spełnia któregoś z warunków określonych w Regulaminie, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu, tracąc tym samym prawo do nagród konkursowych.
   

Zwycięzcą konkursu zostaną trzy osoby , które w ocenie Jury wykonały zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny, oryginalny. Zwycięzca nie zostanie wybrany w sposób losowy.  

Każdy ze zwycięzców otrzyma:

- 1x  Flora Balance 120 kaps, 1x Immunactiv Balance 120 kaps, 2x No stress Gel.

Zawiadomienie o wygranej w Konkursie następuje poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza z informacją o Zwycięzcy, z oznaczeniem profilu, jak również informację o wygranej w konkursie w wiadomości prywatnej.

 1. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny, przesłanych odpowiedzi konkursowych. Decyzja jury w przedmiocie wyboru jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich Uczestników. Opinie Jury o poszczególnych zgłoszeniach konkursowych nie są udostępniane.

 

 

VIII NAGRODY

- 1x  Flora Balance 120 kaps, 1x Immunactiv Balance 120 kaps, 2x No stress Gel.

1. Zwycięzca otrzyma również premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej  11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

2. Organizator obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia przez niego ww. obowiązków.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.

 

 IX SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

Nagroda zostanie przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w adres.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

XI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego w terminie Dział Marketingu Regis sp. z o.o. od 12 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r., adres: Ul. W.Sławka 3A, 30-633 Kraków. Z dopiskiem na kopercie " Pies – pomocnik Świętego Mikołaja „

Przy ocenie zachowania przez osobę składającą reklamację terminu, o którym mowa w pkt. VIII decyduje data stempla pocztowego listu poleconego zawierającego reklamację. Reklamacje dotyczące Konkursu  będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.