REGULAMIN KONKURSU

 "Cukierek ( przekąska ) albo psikus!"

I DEFINICJE

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Konkurs prowadzony pod nazwą  " Cukierek ( przekąska ) albo psikus! „  na zasadach określonych w Regulaminie;
 1. Organizator – Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
 1. Sponsor - Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

II INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu " Cukierek ( przekąska ) albo psikus! „   jest Regis Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
 2. Konkurs „ Cukierek ( przekąska ) albo psikus! „  Jest organizowany w celu promocji marki  Vetfood  oraz produkowanych przez organizatora produktów dla zwierząt.  
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs jest organizowany własnymi zasobami i finansowany jest z jego środków własnych przeznaczonych na promocję i reklamę. Wgląd w regulamin Konkursu Vetfood „ Cukierek ( przekąska ) albo psikus! „  przez cały okres jego trwania będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku oraz na jego stronie internetowej vetfood.pl.
 4. Uczestnik przystępujących do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Regis Sp. z o.o. s siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a.

III UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

IV ZASADY ORGANIZACYJEN KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 1. Zamieszkanie na terytorium RP
 2. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
 3. Wykonanie zadania Konkursowego o którym mowa w punkcie 4, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Sponsora, w tym osoby pozostające w stosunku umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieł lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, Sponsorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osobami stanowiącymi Jury i członkowie ich najbliższych rodzin
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym przez Organizatora